Social Mobilizers – Rukum

Nabraj Sharma
Chaurjhari Municipality -10,13 & 14
sharmanabaraj@gmail.com
Nirmal Shaha
Chaurjhari Municipality -11 & 12
shahnirmal769@gmail.com
Arjun Prakash B.K.
Sanibheri RM -3 & 4
arjungradc@gmail.com
Parbati Pariyar
Sanibheri RM - 5&6
parbatipariyar2020@gmail.com
Binita Rawat
Sanibheri RM- 7&8
rawatbinita104@gmail.com
Tej Bahadur Oli
Sanibheri RM- 9,10 & 11
tejbahaduroli2034@gmail.com
Kamala Pun
Triveni RM - 1
Ganga K.C.
Triveni RM -2 & 3
kcganga2041@gmail.com
Laxmi Mahar
Triveni RM -4 & 5
Tilak Bahadur Oli
Triveni RM -6 & 7
oli575872@gmail.com
Rita Budha
Bhume RM -2 & 4
Tulasa Khadka
Triveni RM -8, 9 & 10
Pushkar Pun
Puthuttarganga RM -2
Babita Roka Basnet
Bhume RM -7 & 8
Rugisar Pun
Puthuttarganga RM -1
Lokendra Gharti
Puthuttarganga RM - 5 & 14