Social Mobilizers – Jajarkot

Sajan Raj B.K
Bheri - 1,2 Kushe - 3 &4
Santos Kumar Shah
Bheri - 3&4
Ganesh Oli
Bheri - 7&8
ganesholi541@gmail.com
Hari Chandra K.C
Bheri - 9,10 &11
Dhirendra Raj Oli
Chedagaad - 5 & 13
dhirendrajkt@gmail.com
Kabita B.C
Chedagaad - 1 & 2
Durga Prashad Bhattarai
Chedagaad - 3, 4 & 6
bhattraidp942@gmail.com
Dhansara Pun Magar
Chedagaad - 9 &10
dhanupm111@gmail.com
Yogeshor Karki
Chedagaad - 11 & 12
karkiyogesh453@gmail.com
Ganesh Khadka
Kushe - 5, 6 & 7
khadkaganesh701@gmail.com
Gayatri Jaisi
Bheri - 5 & 6
gayatrijaishi4@gmail.com